ประวัติอาจารย์จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

รองศาสตราจารย์จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

รองศาสตราจารย์จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

Education

  • Ph. D. (Agricutural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2545

  • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก), คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2534

  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2531

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year

Project Title

Role

Source

Output

Journal

Conference

Intellectual Property

Invention and Plant

Total 1 Project

0

1

3

0

2006

การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

1

3

0

 

Internal Closed Project

Year

Project Title

Role

Source

Output

Journal

Conference

Intellectual Property

Invention and Plant

Total 6 Project

4

6

1

0

2011

การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

0

0

0

2011

พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

1

0

0

2010

ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่าง ๆ

หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

1

0

0

2010

ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

4

1

0

2007

การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

0

0

0

2006

การศึกษาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นอาหารเสริม : ศักยภาพของเลือดจระเข้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในหนูแรท

หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

0

0

0

 

External Closed Project

Year

Project Title

Role

Source

Output

Journal

Conference

Intellectual Property

Invention and Plant

Total 21 Project

10

13

1

0

2015

องค์ประกอบทางเคมีของสารน้ำในร่างกายบริเวณแอ่งหลังกะโหลกของจระเข้พันธุ์ไทย

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

0

0

0

2015

พิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท

ผู้ร่วมวิจัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0

0

0

0

2015

การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

0

0

0

0

2015

ประสิทธิภาพของสารน้ำในร่างกายต่อการแข็งตัวของเลือดจระเข้

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

0

0

0

2014

กลไกควบคุมตัวเงินตัวทองในบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยผ่านกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ผู้ร่วมวิจัย

มูลนิธิชัยพัฒนา

1

1

0

0

2013

พิษวิทยาระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท

ผู้ร่วมวิจัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0

0

0

0

2013

การตอบสนองทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) หลังการเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

0

0

0

2012

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2

1

0

0

2012

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1

0

0

0

2012

โครงการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2))

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

0

0

0

0

2012

พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์.

ผู้ร่วมวิจัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0

4

0

0

2012

การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1

2

0

0

2012

การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV จากเลือดจระเข้

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

0

0

0

0

2012

การพัฒนาไส้กรอกลดความดันไขมันต่ำเสริมใยอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากเลือดจระเข้ไทย

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

0

0

0

0

2009

ผลของกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และการเก็บที่ยาวนานต่อคุณภาพโปรตีนของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

0

0

0

2009

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

0

0

0

0

2008

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2

2

1

0

2008

การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในฮีโมไลเสทจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1

1

0

0

2008

การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

0

0

0

0

2008

กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

1

0

0

2007

การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2

1

0

0